آموزش مهارت خواندن

12,000 تومان

پایه اول دبستان عنوان کتاب: آموزش مهارت خواندن، آموزش متن های روخوانی و روان خوانی ناشر: سلام کتاب مولف: محمدمهدی بامشاد

شناسه محصول: 84b667d2f28b دسته:


خوانــدن وســیله ای اساســی و پایــه بــرای کلیــه ی مــواد درســی اســت و شکســت در برنامــه هــای تحصیلــی تــا حــدی زیــاد بــه ســبب بــی کفایتــی در مهــارت خوانــدن رخ مــی دهــد. خوانــدن فعالیــت پیچیــده ای اســت کــه مســتلزم بکارگیــری شــیوه هــا و ابزارهـای متعـددی اسـت. خوانـدن راهـی اسـت مناسـب بـرای قـرار گرفتـن در مسـیر نوشـتن. خوانـدن پلـی اسـت بـرای فعالیـت هـای متعــدد بــه ویــژه نوشــتن «امــلا.»
خواندن دو جنبه دارد:
1- رمزگشایی 2- درک و فهم
معمــولاً در ابــدای خوانــدن کــودکان یــاد مــی گیرنــد رمزگشــایی نماینـد و بـه مـرور زمـان درک و فهـم را مـی آموزنـد. ایـن کتـاب بـا توجـه بـه اهـداف زیـر وسـیله ای مناسـب اسـت بـرای کلیـه ی نوآموزانـی کـه مـی خواهنـد بـه مهـارت خوانـدن، روخوانـی و سـپس روان خوانــی برســند.
الــف- کوتاهــی و ســادگی متــن و جملــه هــا، نوآمــوز را قــادر میســازد بــه خوبــی بتوانــد بــر آن هــا مســلط گــردد.
ب- قطــع، جلــد و صفحــه آرایــی مناســب و کوچــک، موجــب علاقه منــدی نوآمــوز مــی گــردد.
ج- متـن هـای ایـن کتـاب تـا پایـان نشـانه هـای (یـک) ارائـه شـده اســت کــه پــس از تدریــس هــر نشــانه توســط معلــم یــا والدیــن
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
د- بـه منظـور آسـان خوانـی متـن، از شـیوه ی ترکیبـی بهره گیـری شــده است.
توصیـه هـای زیـر شـما را در اسـتفاده بهتـر از ایـن کتـاب کمـک مـی نمایـد:
1- بـرای موفقیـت در مهـارت خوانـدن تنهـا اسـتفاده از ایـن کتـاب یـا کتـاب هـای مثـل ایـن نیسـت بلکـه بایـد کـودک قبـلاً از واژگان کافـی برخـوردار باشـد، بتوانـد بـا صـدای بلنـد کلمـات را بخوانـد، شــناخت کافــی از بخــش هــای هــر کلمــه داشــته باشــد، صداهــا و نشــانه هــای فارســی را بشناســد و مشــکلات بینایــی و شــنوایی نداشـته باشـد.
2- بـه منظـور خوانایـی هـر چـه بهتـر، متـن هـای اولیـه کتـاب کلمــه هــای هــر جملــه بــا فاصلــه بیشــتری از حــد معمـول تایـپ شـده اسـت کـه بـه مـرور زمـان از ایـن فاصلـه کـم و بـه حالـت عـادی برمـی گـردد.
3- در پایـان کتـاب نـکات کوتاهـی دربـاره ی اشـکالات و ملاک هـای خوانـدن ارائـه گردیـده اسـت کـه لازم اسـت مطالعـه نمایید.

دانلود رایگان بخشی از این کتاب

اطلاعات بیشتر

وزن 40 g